Thủ thuật it


Hợp nhất nhiều trang tính Excel thành một file excel

Hợp nhất nhiều trang tính Excel thành một file excel

Hướng dẫn này minh họa các cách khác nhau để kết hợp các trang tính trong Excel tùy thuộc vào kết quả bạn làm sau - hợp nhất dữ liệu từ nhiều trang tính, kết hợp nhiều trang tính bằng cách sao chép dữ liệu của chúng hoặc hợp nhất hai bảng tính Excel thành một cột.


0982.686.028